TOUCH OF AFRICA (SWEDISH)

>> Tuesday, September 29, 2009


Den populära och välkända gruppen Star Choir är tillbaka i Sverige. Tillsammans med Triple & Touch ska de denna gång besöka 25 svenska städer under sin turné och uppträda mer än 30 gånger mellan den 22 september och 27 oktober. Oavsett vart kören framträder har den svenska publiken känt värme och upplevt den enorma musikaliteten bland de unga sydafrikanerna. Recensenterna har blivit förundrade av den enormt talangfulla kören i åldrarna 16-20.

”Det är härligt att vara tillbaka i Sverige eftersom människorna är så trevliga här, men även för den viktiga uppgiften för turnén – att samla in pengar för Star for Lifes hiv och aidsprogram i Sydafrika och Namibia” säger Thankiwe Mabuza från the Star Choir.

Kören kommer även att uppträda under de europeiska utvecklingsdagarna i Stockholm, 22-24 oktober. Dessutom kommer kören att göra två konserter i Stockholm och Malmö till förmån för Nelson Mandelas barnbarn, Mr. Zwelivelile M.D Mandela. Syftet är att samla in pengar som skall användas för att främja projekt som Nelson Mandela valt ut i sin födelseplats i östra Kapprovinsen i Sydafrika. Kören kommer under vistelsen fortsätta att stödja och främja kulturella utbyten med svenska körer och skolor, för att sprida information om Star for Life, men också för att det musikaliska mötet är viktigt för körer i båda länder.

“Det är fantastiskt att ha möjligheten att få uppleva dessa ungdomar från Sydafrika. Musiken är kanske den mest positiva bäraren av budskapet att människor från olika delar av världen är lika och att vi alla delar samma drömmar” säger Göran Rudbo från Triple & Touch.

Star for Life, som grundades år 2005, når idag ut till 62.000 elever och bedrivs på 62 skolor i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka. Star for Life-programmet inspirerar elever att stärka deras självförtroende, förverkliga sina drömmar och att leva ett AIDS-fritt liv. Programmet är del av en daglig utbildning på skolorna. Star for Life är en NGO och har ingen politisk eller religiös anknytning.

Read more...

TOUCH OF AFRICA

>> Tuesday, September 22, 2009

The well-known and popular Star Choir is back in Sweden. They are together with Triple & Touch, on this occasion going to tour 25 Swedish cities and perform more than 30 concerts between the 22nd of September and 27th of October. Wherever the choir has performed the Swedish audience has felt the great warmth and tremendous musicality of the young South African choir. The reviewers have been overwhelmed by the talent of the choir who are between the ages of 16 - 20.

‘’It is really nice to be back to Sweden because people are very friendly, but also for the reason of the importance of the tour in order to raise funds for Star for Life HIV/AIDS activities in South Africa and Namibia’’ says Thankiwe Mabuza from the Star Choir.

The Star Choir will in addition perform during the European Development days in Stockholm, 22-24 October. In addition, the Choir will perform two concerts in Stockholm and Malmö in the honor of a reception for the Grandson of Nelson Mandela, Mr. Zwelivelile M.D. Mandela. The purpose is to raise funds to support projects prioritized by Nelson Mandela at his birthplace in Easter Cape, South Africa. The choir will during the visit as well continue to promote cultural exchange meetings with Swedish choirs and schools in Sweden, to spread the information about Star for Life, but also because the musical meeting is important.

‘’It is always wonderful to have the possibility to experience these youngsters from Southern Africa. The music is maybe the most positive carrier, when it is about to get people from different parts of the world to feel, that actually we are all the same and have the similar dreams’’ says Göran Rudbo from Triple & Touch.

The Star for Life, which started in 2005, covers 62.000 learners today and is run at 63 schools in South Africa, Namibia and Sri Lanka. The Star for Life programme inspires learners to strengthen their self-esteem, make their dreams come true and live an AIDS-free life. The programme is part of the daily education at the schools. The Star for Life programme is an NGO and has no political or religious affiliation.

Read more...

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP